Gündem

Piyasadan haberler

AKSEN, Özbekistan’da toplam 740 MW kurulu güce sahip olacak üç adet doğalgaz santrali yatırımının ilk etabı olan 240 MW kurulu güce sahip Taşkent A santrali enerjilendirilmiş olup, test çalışmaları başlamıştır. İkinci etap olan 230 MW kurulu güce sahip olacak Taşkent B santralinin Ocak 2022’de ve son etap olan 270 MW kurulu güce sahip olacak Buhara santralinin Şubat 2022’de devreye alınması planlanmaktadır. Bahsi geçen santrallerin tümünde doğalgaz Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz temin edilecek olup, üretilecek enerji satış fiyatı 25 yıllık ABD Doları bazlı alım garantisi kapsamında belirlenmiştir.

ALARK, İshak Alaton Holding A.Ş., Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton arasında imzalanan bir hisse devir sözleşmesi ile Şirketin Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton’a ait paylarının İshak Alaton Holding A.Ş.’ye devredildiğine ilişkin Beşiktaş 6. Noterliği yazısı, 22.12.2021 tarihinde şirkete ulaşmıştır.

ARDYZ, Şirketin 04/11/2021 tarihinde almış olduğu 2021/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirket Ar-Ge faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve yeni bir Ar-Ge Merkezinin kurulması için 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 22.12.2021 tarihinde başvuruda bulunmuştur.

BAYRK, Şirketin Esas Sözleşmesi’nin 6. Maddesinde belirlenen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere uzatılmasına ve 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin 21.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerekli iznin alınmasını teminen 22.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

BIOEN, Şirket tarafından 25.08.2021 tarihinde yapılan açıklamada Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Oş Belediye Başkanlığı ile Şirket arasında Kırgızistan’ın Oş şehrinde bir atık geri dönüşüm tesisinin kurulması ve işletilmesine ilişkin tarafları bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalandığı bildirilmiştir. Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Oş Belediye Başkanlığı ile Şirket arasındaki görüşmeler devam etmekte olup, görüşmelere ilişkin yeni bir gelişme olması durumunda Şirket tarafından ayrıca açıklanacaktır.

BIOEN, Şirket tarafından 25.08.2021 tarihinde yapılan açıklamada Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Bişkek Belediye Başkanlığı ile Şirket arasında Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde bir atık geri dönüşüm tesisinin kurulması ve işletilmesine ilişkin tarafları bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalandığı bildirilmiştir. Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Bişkek Belediye Başkanlığı ile Şirket arasındaki görüşmeler devam etmekte olup, görüşmelere ilişkin yeni bir gelişme olması durumunda Şirket tarafından ayrıca açıklanacaktır.

BURVA, Şirket ile Halk Finansal Kiralama A.Ş. arasında CNC makina alımına ilişkin 1.900.000 TL ( tutar yaklaşıktır, işlemin yapıldığı gün kesinleşecektir) bedelli 35 ay vadeli kira sözleşmesi Şirket tarafından 22.12.2021 tarihinde imzalanmıştırSöz konusu sözleşmeyi Ana Ortağı olan Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii ve Ticaret A.Ş. kefil sıfatı ile imzalamıştır.

EDATA, Şirket Yönetimi, önümüzdeki dönemde, İstanbul ve Ankara’da bulunan depoları tek bir lojistik merkezinde toplayarak depolama performansını artırmak ve kiralamalardan doğan maliyetleri düşürmek amacıyla depo alımı yapmıştır. Depo, Ankara İli Kazan İlçesi Saray Mahallesinde yer almakta olup büyüklüğü 12.828,00 M2’dir. Tapu işlemleri 22.12.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Depo alımı (Maddi Duran Varlık) Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan 22.12.2021 tarih ve Özel 2021- 2150 sayılı rapor dikkate alınarak 19.491.525,43.- TL (KDV Dahil 23.000.000.-TL) üzerinden peşin olarak gerçekleştirilmiştir.

EKGYO, Şirketin projelerinden Torkam İnşaat ve Yatırım A.Ş. taahhüdü altında bulunan Konya Meram Yenice Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Temaşehir Konya) kapsamındaki, 37594 Ada 5 Parsel, 37595 Ada 3 Parsel ve 37594 Ada 6 Parsellerin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 22.12.2021 tarihinde onaylanmıştır.

EMNIS, Konkordato projesi, 22 Haziran 2020 tarihinde Gebze Ticaret Asliye Mahkemesi tarafından tastik edilmiştir.Konkordato projesi kapsamında;konkordato borçları, 1,5 yıl geri ödemesiz, 72 ay eşit taksitlerle ödenmesi suretiyle yeniden yapılandırılmış ve bu yapılandırma mahkeme tarafından onaylanmıştır.Konkordato süreci, konkordato öncesinden gelen tüm borçların ödenmesi sonrasında, tamamlanacaktır. Bilgisini paylaşmıtı. Konkordato projesi kapsamında ilk taksit bedeli 888.545,35TLödemesi projeye uygun olarak 22/12/2021 tarihinde yapılmıştır.

ENJSA, Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi Dr. Eric René C. Depluet, 31 Aralık 2021 tarihinde emekliye ayrılacaktır. 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere, İlk toplanacak Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca Thorsten Lott’un Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Dr. Eric René C. Depluet’in emekliliği ile boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Johan Magnus Mörnstam’ın atanmasına, Thorsten Lott’un, Johan Magnus Mörnstam’ın yerine Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.

GENIL, Şirket, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (“GEN”), büyüme, globalleşme ve inovasyon stratejileri doğrultusunda yeni ürün, yeni üretim-satış-dağıtım ilişkileri/bölgeleri ve bunlarla bağlantılı olarak yeni ortaklık arayışları sonucunda, ABD’de kurulu StimuSIL, Inc.’ye (“STIMUSIL”), bu şirketin geliştirmekte olduğu yenilikçi bir medikal cihazın ticarileştirilmesi için GEN’e tanınan haklarla bağlantılı olarak; 21.12.2021 tarihinde imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi ve Hissedarlık Sözleşmesi uyarınca sermaye artırımına katılım yoluyla, 138.149 adet hisse alımı suretiyle, %10.75 oranında ortak olacaktır. GEN’in STIMUSIL’e ortak olmasına yönelik sermaye artırımına konu işlemler 31.12.2021 tarihinde gerçekleşecektir.STIMUSIL’in geliştirmekte olduğu medikal cihazın; başta Türkiye olmak üzere, Rusya ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkeler ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki ülkelerde satış, dağıtım ve pazarlama haklarının münhasıran GEN’e bırakılması amacıyla GEN ile STIMUSIL arasında 21.12.2021 tarihinde ayrı bir sözleşme daha imzalanmıştır.

GUBRF, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından kimyevi gübre alımına ilişkin olarak yapılan ihale kapsamında şirket hakkında verilen 6 ay süreyle kamu ihalelerinden yasaklanmaya dair karar ve bu karara karşı şirket tarafından yürütmenin durdurulması talepli dava açılacağı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. Ankara 15. İdare Mahkemesi’nce dava konusu idari işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle yasaklama kararının yürütmesi durdurulmuştur.

HDFGS, Şirketin yatırımcılarından Sait Örek tarafından 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının iptali istemli dava açıldığına dair tebligatın 25.06.2021 itibarıyla şirkete ulaştığı 25.06.2021 tarihli KAP açıklaması ile kamuya duyurulmuştu. Dosyanın bugünkü duruşmasında aşağıdaki kararlar alınmıştır; Dosyada ön inceleme duruşması gerçekleştirilerek a) SPK’nın pasif husumet, Hedef Girişim’in zamanaşımı, hak düşürücü süre ve aktif husumet itirazlarının esas hükümle birlikte değerlendirilmesine karar verilmiş, b) Davacının Hedef Girişim’de pay sahipliği durumunun ilgili aracı kurumlardan sorulmasına karar verilmiş, c) Taraflara delillerini sunmaları için 2 hafta kesin süre verilmiş, d) Eksiklikler tamamlandığında ve talep halinde celse arasında bilirkişi incelemesi oluşturulup oluşturulmayacağının değerlendirilerek gerekirse ara karar kurulup taraflara tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü 23.03.2022, saat 13:55’e bırakılmıştır.

HUBVC, Şirketin 21.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; Web tabanlı platform üzerinden dijital üretim alanında yenilikçi ürün ve iş modelleri sunan teknoloji firması Tridi Teknoloji A.Ş.’ne (“Tridi”) 100.000 ABD Doları yatırım yapılmasına ve yatırım sonrası Tridi’nin 513.676,77 TL olan sermayesinin %5’ine karşılık gelen toplam 25.683,84 TL nominal değerde pay edinilmesine karar verilmiş, 22.12.2021 tarihinde söz konusu 100.000 ABD Doları ödeme yapılmıştır. Ayrıca mevcut Tridi ortakları Çınar Topaloğlu, Onur Keskin, Sultan Nur Bulut, Mehmet Duruk ve Can Onart ile yapılan Hisse Devir Sözleşmesi ile toplam 1.284,19 TL nominal değerde pay iş bu ortaklardan bila bedel olarak devir alınmıştır. Edinilen bu bedelsiz paylar ile birlikte Şirketin Tridi’de sahip olduğu payların nominal tutarı toplamda 26.968,03 TL ve %5,25 oranında olmaktadır. Süreç Tridi’nin 22.12.2021 tarihli olağanüstü genel kurulunda alınan kararların tescili ile tamamlanmış olacaktır.

IEYHO, Bağlı ortaklıkları olan Işıklar Holding A.Ş. ile Işıklar İnşaat Malzemeleri A.Ş., sahip oldukları sırasıyla 5.000.000 adet ve 5.101.000 adet Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş. paylarına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin “Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü” başlıklı 27’nci maddesi kapsamında hazırlanan Pay Satış Bilgi Formunun onaylanması talebiyle 22.12.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapmışlardır.

ISBIR, Bağlı Ortaklığı olan İşbir Sünger Sanayi A.Ş., Çankırı-Korgun Büyük Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 19.911 metre kare alan üzerine kurulu 23.890 metre kare kapalı alana sahip taşınmaz için, 21.12.2021 tarihinde Vakıfbank tarafından (9.006.000 TL başlangıç bedelli) yapılan ihaleye katılarak, 12.610.000 TL ile en iyi fiyat teklifini vermiştir. Yedi iş günü içerisinde ihale bedeli ödendikten sonra, tapu devir işlemleri gerçekleştirilecektir. Söz konusu tesiste, İşbir Yatak ve Ergo Yatak markalarının yatak, baza ve başlık üretiminde kapasite artışına yönelik yatırım yapılması planlanmaktadır.

ISGYO, Yönetim Kurulunun 22 Aralık 2021 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği” ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca; – Şirketin 2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, 2022-2026 yılları için geçerli olmak üzere 7.000.000.000 TL’ye yükseltilmesine ve Şirket Ana Sözleşmesinin “Sermaye ve Pay Senetleri” başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık’tan gerekli izinlerin alınmasına, – Söz konusu izinlerin alınmasını müteakip, yeni kayıtlı sermaye tavanı ile Şirket Ana Sözleşmesinin tadil edilen “Sermaye ve Pay Senetleri” başlıklı 7. maddesinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KLNMA, Banka, Dünya Bankası’ndan jeotermal enerji projelerinin finansmanı için 10 yılı ödemesiz 25 yıl vadeli 150 milyon USD tutarında kredi sağlamıştır.

ORCAY, 15.12.2021 tarihli özel durum açıklamalarına düzeltme olması açısından; Şirket, Başar Çay Gıda Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. ile 13.12.2021 tarihinde 200 Ton’luk çuvallı kuruçay satışı için sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşme neticesinde ile 2021 yılının son çeyreğinde satışlarına 5.000.000,00 ₺ + KDV ‘lik olumlu bir etki oluşacaktır.

ORCAY, 15.12.2021 tarihli özel durum açıklamalarına düzeltme olması açısından; Şirketimiz, Karali Çay Sanayi Ticaret ve Gıda Pazarlama A.Ş. ile 14.12.2021 tarihinde 750 Ton’luk çuvallı kuruçay satışı için sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşme neticesinde ile 2021 yılının son çeyreğinde satışlarına 17.250.000,00 ₺ + KDV ‘lik olumlu bir etki oluşacaktır.

SISE, 19 Kasım 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Ciner Grubu’nun Amerika Birleşik Devletleri’ndeki soda faaliyet alanı operasyonlarının %60’ının Şirketçe devralınması kapsamında, mevzuat gereği gerekli onaylar tamamlanmış olup, 21.12.2021 tarihi itibariyle Ciner Resources Corporation’ın %60 hissesi Şişecam Chemicals USA Inc.’a devredilmiştir.

SISE, 19 Kasım 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Ciner Grubu’nun Amerika Birleşik Devletleri’ndeki soda faaliyet alanı operasyonlarının %60’ının Şirketçe devralınması kapsamında, mevzuat gereği gerekli onaylar tamamlanmış olup, 21.12.2021 tarihi itibariyle Pacific Soda LLC’nin %10 hissesi Şişecam Chemicals USA Inc.’a devredilmiştir.

SISE, 19 Kasım 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Ciner Grubu’nun Amerika Birleşik Devletleri’ndeki soda faaliyet alanı operasyonlarının %60’ının Şirketçe devralınması kapsamında, mevzuat gereği gerekli onaylar tamamlanmış olup, 21.12.2021 tarihi itibariyle Atlantic Soda LLC’nin %60 hissesi Şişecam Chemicals USA Inc.’a devredilmiştir.

TRILC, Dopamin Hidroklorür etkin maddesini içeren “Dopaturk 200 mg/5 ml IV İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Ampul” adlı ürününün ruhsat kesimi süreçleri tamamlanmıştır. İlgili ürün klinikte; dopaminerjik ajan olarak kullanılmaktadır.

ULUUN, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday karşılığı Un işi ihalesine 15.12.2021 tarihinde vermiş olduğu teklif kapsamında firmanın uhdesinde kalan 5.930 ton buğday karşılığı 5.000 ton un 22.12.2021- 28.02.2022 tarihleri arasında teslim edilecektir.

ULUUN, %100 Bağlı Ortaklığı olan Rolweg S.A.Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’ nun 22.12.2021 tarihinde yapmış olduğu Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 17.870.000 USD ( 225.698.100 Türk Lirası) değerinde ihale kazanmıştır.

ULUUN, 20.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığımız duyuruda belirtildiği üzere; Şirketin Söke Un A.Ş.’yi olası satın alımı işleminde kullanılmak üzere satın alım bedeli ve işletme sermayesi ihtiyacı için Hollanda Merkezli Kalkınma Bankası FMO ile 25.000.000 USD tutarlı kredi sözleşmesi imzalanmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu