Gündem

Piyasadan haberler

ADESE, ITTFH… Şirket tarafından 14.12.2020 tarihli Kap açıklaması ile duyurulan; market işletmeciliği faaliyetlerinin sonlandırılması ve gayrimenkul yatırım faaliyetlerine ağırlık verecek yeni bir yapılanmaya gidilmesi yönünde alınan karar kapsamında 25.05.2021 tarihi itibarı ile; 1- KDV dahil 62.039.208-TL devir/satış bedeli karşılığında 35 adet mağaza ve tesisin devir/satış işlemleri tamamlanmıştır. 2- Stoktan 29.083.682-TL tutarında ürün satışı gerçekleştirilmiş ve 7.941.454-TL tutarındaki ürün stoğu tedarikçilerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde tedarikçi borçlarına mahsuben iade edilmiştir. 3- Kapanış kararı çerçevesinde, ihtiyaç kalmadığı için satışı gerçekleştirilen araç ve demirbaşlardan elde edilen gelir 10.696.836-TL’dir. 4- Kapanış işlemleri çerçevesinde elde edilen toplam 101.819.726-TL gelirin 52.814.078-TL’lik kısmının tahsilatı gerçekleştirilmiştir. Bakiye 49.005.648-TL lik gelir, Mayıs 2021-Eylül 2022 döneminde taksitler halinde tahsil edilecektir. 5- Kapanış işlemleri çerçevesinde; 25.573.705-TL tedarikçi cari hesap ödemeleri, 15.709.481-TL iş akdi sonlanan personellere kıdem-ihbar-yıllık izin ödemeleri, 8.906.841-TL vergi ve sgk prim ödemeleri, 5.138.682-TL personele ücret ödemeleri olmak üzere toplam 55.328.709-TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Mayıs 2021-Kasım 2023 döneminde taksitler halinde gerçekleştirilecek olan tedarikçi ödemeleri, kıdem-ihbar tazminatları, vergi ve sgk prim ödemelerinin toplam tutarı 34.192.707-TL’dir. 6- 18 adet mağaza ve tesis ise devir/satış imkanı bulunmadığı için tasfiye edilmiştir. 7 adet mağazanın devir/satış görüşmeleri devam etmekte olup; bu mağazaların devir/satışları ile ilgili gelişmeler KAP’da ayrıca duyurulacaktır. 7- Bu süreçte mülkiyeti Şirkete ait olan 7 adet mağazanın 4 adeti ile, 22 yıllık kullanım hakkı Şirkete ait olan 1 adet mağaza kiraya verilmiştir. Mülkiyeti Şirkete ait olan 3 adet mağazanın ise kiralanması ile ilgili görüşmeler devam etmektedir.

AEFES… Kayıtlı Sermaye Tavanı Hk… Şirketin mevcut 900.000.000. TL’lik kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Ana Sözleşme değişikliği Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

AKSEN… 12.03.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması’nda da belirtildiği üzere, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, Şirket Kırşehir – 2 (10 MW) ihalesi için 22,3 Kuruş/kW saat bedel ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazanmıştır.

 AKYHO… Kayıtlı sermaye tavanı ve süresi hakkında… Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL’den 500.000.000 TL.’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5(beş) yıl süre için uzatılmasına ilişkin olarak,17.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket esas Sözleşmesi’nin ‘Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i’ başlıklı 6. maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na 18.05.2021 tarihinde başvuru yapılmıştı. İlgili başvuru kapsamında, esas sözleşme tadiline Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.05.2021 tarihli ve E29833736-110.04.04-6555 sayılı yazısı ile onay verilmiştir.

AEFES… Şirketin kar payı dağıtılması hususunda sunmuş olduğu teklif Genel Kurul’da kabul edilmiştir. Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi: 28.05.2021 Brüt: 1,9348000 Net: 1,6445800

ASELS… Yönetim Kurulu’nun 25 Mayıs 2021 tarihli toplantısında, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından; Türk Ticaret Kanunu’nun 519/(1) maddesi gereğince 197.390.996,80 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, – Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 400.000.000,- TL’lik (1 TL’lik pay başına 17,54386 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %17,54386) kısmının, (net 340.000.000,- TL – 1 TL’lik pay başına 14,91228 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %14,91228) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması, – Türk Ticaret Kanunu’nun 519/(2) maddesi gereğince 28.600.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, – Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 19 Kasım 2021 tarihinde dağıtılması hususunun 46. Olağan Genel Kurul toplantısında teklif edilmesine karar verilmiştir.

BANVT… Şirket tarafından alınan karar doğrultusunda, Bandırma Piliç Üretim Tesisi ile Bandırma İleri İşlem Tesisinin üretim kapasitelerini artırmaya yönelik toplam 46 Milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılacaktır. Söz konusu yatırım 2021 yılında başlayacak olup sonraki 2 yıl içerisinde yatırımın tamamlanması planlanmaktadır. Şirket tarafından gerçekleştirilecek bu yatırım, hem Şirket öz kaynaklarından hem de yatırım kredisinden finanse edilecektir.

 EGPRO… Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi: 18.10.2021 Brüt: 0,4432762 Net: 0,3767847

ERSU… Vergi dairesi dava süreci hakkında… Şirketin 03.05.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapmış olduğu açıklamaya istinaden Konya 2. Vergi Mahkemesi’nin 29.03.2021 tarihli 2020/516 E. 2021/411 K., 2020/517 E. 2021/410 K. ve 2020/518 E., 2021/412 K. sayılı, kararları ile , 2.818.258,05 TL olarak işletilecek tecil faizinin, başvuru sonucunda şirkete henüz ödenmemesi sebebiyle tahsil edilebilmesi amacıyla ilamlı takip başlatılmıştır.

 ITTFH, ADESE… Şekerbank T.A.Ş. ile yapılan Vefa(Geri Alım) hakkı süresinin uzatılması hk… Şirket ile Şekerbank T.A.Ş. arasında 30.04.2019 tarihinde düzenlenen 8.460.000 TL tutarındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi 28.10. 2021 tarihine uzatılmıştır.

 MEGAP… Şirketin 2020 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan bilançoda 20.044.914 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda da 23.525.557,93 TL net dönem karı mevcuttur. 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları’na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarda yer alan kar’la ilgili olarak, kar dağıtımı yapılmaması hususunda, Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

OMD, OSMEN… 4.500.000 TL nakit temettünün 1.500.000 TL’lik kısmı %15 oranında stopaj uygulanarak, 2020 Kar Payı Avansı olarak dağıtılmıştır. Yıl sonu karından dağıtılacak olan brüt 3.000.000 TL, net 2.550.000 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı brüt %14,6834, net % 12,4809 olacaktır. Nakit Kar Payı Ödeme Şekli: 2 Taksit olarak belirlenmiştir.

RYGYO… Şirketin VUK’a göre ve SPK’ya göre hazırlanan 2020 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu’nun önerisi görüşüldü. 2020 yılı SPK mevzuatına göre karının 410.426.474-TL, VUK karının -67.595.062,17-TL (Zarar) olması sebebiyle ortaklara kar dağıtılmaması konusu oy birliği ile kabul edildi.

RYSAS… Şirketin VUK’a göre ve SPK’ya göre hazırlanan 2020 yılı mali tablolarında oluşan dönem karının SPK mevzuatı doğrultusunda dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu’nun önerisi görüşüldü. 2020 yılı VUK karının 18.225.948,27-TL, SPK mevzuatına göre karının -36.124.780-TL(zarar) olması sebebiyle ortaklara kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

SANKO… Yönetim Kurulunun 29.04.2021 Tarihli kararı doğrultusunda; Şirketin 2020 yılında elde ettiği 45.316.402,00 TL Net Dönem Kârından Genel Kanuni Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra, 15.000.000,00 TL’nin ( 1,00 TL Nominal değerdeki Bir hisse için Brüt 0.1429 TL Net 0.1214 TL ) ortaklara nakden 27.05.2021 tarihinde dağıtılmasının önerilmesine ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve SPK Kar Payı Rehberine uygun olarak hazırlanmış olan ekli kar dağıtım tablosunun Genel Kurul toplantısında görüşmek üzere, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.sankopazarlama.com.tr adresindeki internet sitemizde ilan edilmesine, oy birliği ile karar verildi. Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi: 27.05.2021 Brüt: 0,1428571 Net: 0,1214285

TURSG… Türkiye Sigorta Birliği’nde yayınlanacak bilgiler ile paralel olarak 01.01.2021-30.04.2021 tarihleri arasında ana branş gruplaması bazında ve bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, bağımsız denetimden geçmemiş Şirketin toplam brüt prim üretimi bilgisi ekli tabloda bilgilerinize sunulmuştur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937995

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu