Gündem

Piyasadan haberler

ALMAD… Şirketin ve bağlı ortaklık Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic. A.Ş.’nin sahip olduğu, iştirak Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.’nin 40.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin % 38,96’sını temsil eden toplam 15.584.053,63 TL nominal değerdeki paylarından 10.285.475,393 adet payın 33.990.000 TL bedelle Mehmet Hilmi Soylu’ya ve 5.298.578,233 adet payın ise 17.510.000 TL bedelle İzzettin Kaplan’a olmak üzere toplamda 51.500.000 TL bedel üzerinden satışı ile ilgili görüşmelere başlanmıştır.

ARENA… Brightstar Telekomünikasyon Dağıtım Limited Şirketi’nin hisselerinin satın alınmasına ilişkin görüşmelere başlanması… Şirket Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantıda Şirketin Brightstar Telekomünikasyon Dağıtım Ltd. Şti.’nin (Brightstar) hisselerinin 100%’ünün Brightstar Corp. ve iştiraki Şirketlerden satın alınması amacı ile bağlayıcı olmayan resmi görüşmelere başlanmasına ve bu görüşmelere ilişkin olarak Şirket Genel Müdür’ü Serkan Çelik’in yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu satın alma işlemine ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulunun 23.11.2020 tarih ve 2020/22 sayılı kararına istinaden ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Söz konusu erteleme kararı, satın alma sürecinin ve gerek Şirketimn gerek Brightstar’ın ticari faaliyetlerinin olumsuz yönde etkilenmemesi amaçlarıyla alınmıştır. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte iş bu açıklama yapılmıştır.

BANVT… Şirket tarafından 17.12.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Şirket tarafından Şirketin %0,01 oranında pay sahibi olduğu ve Şirketin %100 pay sahibi olduğu Nutrinvestment B.V.’nin %99,99 oranında pay sahibi olduğu Banvit Foods S.R.L.’nin paylarının tamamının Aaylex System Group S.A.’ya toplam 20.300.000 Euro devir bedeli ile devrine dair pay devir sözleşmesinin imzalandığı kamuya açıklanmıştı. Sözleşme kapsamında yer alan ön koşulların tamamlanması ile, pay devir işlemleri 04.05.2021 tarihinde gerçekleşmiş ve devir işlemi tamamlanmıştır.

BIMAS… BİM Stores SARL’nin (BİM Fas) sermayesinin % 35’ini temsil eden hisselerin satış işlemlerinin tamamlanması… 09.12.2020 tarihinde yapılan açıklamada BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. olarak, Afrika Bölgesinde lider özel sermaye fonlarından biri olan Helios Investment Partners LLP’nin fonlarını yönettiği Blue Investment Holding (özel amaçlı şirket) ile BIM Stores SARL (BIM Fas) hisselerinin %35’inin satışına ilişkin hisse alım-satım sözleşmesi imzalandığı ve satış işleminin belirli koşulların yerine getirilmesi sonrası tamamlanacağı açıklanmıştı. İlgili işlem koşullarının yerine getirilmesi sonrasında söz konusu hisselerin satışı 4 Mayıs 2021 tarihinde 83.200.000 ABD Doları toplam işlem bedeli ile tamamlanmıştır. İşlem tutarı kapanış sonrası teknik düzeltmelere tabii olabilecektir. Satış ile Şirketin Fas Krallığı’ndaki mevcut büyüme trendinin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve bölgede uzmanlaşmış yatırımcılar ile yerelleşmeye katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

BIOEN… Şirketin %100 iştiraki NOV Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin, TROAS Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği’nin Entegre Katı Atık Yönetimi ve Enerji Üretimi ihalesini kazandığı 28.04.2021 tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuştu. İşbu ihalenin sözleşmesi 30.04.2021 tarihi itibariyle imzalanmıştır. İlgili santralin sözleşme süresi boyunca 35 Milyon USD (ABD Doları) üstünde ilave satış geliri yaratması planlanmaktadır.

 DERHL… İştirak Vasıtasıyla Yenilebilinir Enerji Sektörüne Yatırım Yapılması… %45 iştirak konumunda bulunan Toprak Yenilebilir Enerji A.Ş. aracılığıyla güneş enerjisi santralleri (GES) sektörüne yatırım yapmayı planladığımızı 30.12.2020 tarih ve 2020/28 numaralı yönetim kurulu kararında açıklanmıştı .Yapılan çalışmalar neticesinde Niğde’de kurulu toplam kapasitesi 1,227 MWp olan Mislina 13 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şti.’nin 1.300.000 Amerikan Doları toplam bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Satın alma ile ilgili sözleşme yapılmış olup, devir işlemlerinin 1 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Söz konusu satın alınan santral, 2020 Aralık ayında devreye girmiş, 10 yıl boyunca 13,3 USD cent/kWh birim fiyattan YEKDEM (Yenilebilinir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) kapsamında elektrik üretimi ve satışı yapmak üzere Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ile sözleşmesi bulunan bir şirkettir. Özellikle, 29.01.2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararından sonra 01.07.2021 tarihi öncesinde devreye giren bu tür santraller avantajlı konumunu sürdürmüştür. İştirakin yaptığı bu satın alma sonucu, Şirketin toplam cirosu ve FAVÖK’ü ( Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) olumlu etkilenecektir. Satın alınan şirketlerin 2021 yılı üretim ve satış rakamları ve bölgenin ışıma oranlarına göre yapılan analizlerde, YEKDEM süresince yıllık ortalama 257.000 Amerikan Dolarına yakın ciro ve 194.000 Amerikan Dolarına yakın FAVÖK elde etmesi beklenmektedir.

DNISI… T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden tevsi cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere, Şirket tarafından, 20.000 m2 kapalı fabrika binası ve makinaları için toplam 36.534.000 TL’lik 04.05.2021 tarih ve 523451 belge numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Genel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi’nde öngörülen destek unsurları “Gümrük Vergisi Muafiyeti” ve “KDV İstisnası” şeklindedir. 20.000 m2 Sanayi arsası üzerinde 14.000 m2 zemin ve 6.000 m2 batar kat olmak üzere, yeni bir üretim kapasitesi olarak “Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisi” projesi kapsamında komple yatırım olarak planlanmıştır. 4.000.000 kg/yıl başlangıç üretim kapasitesi planlanan tesisimizde ilk aşamada 40 adet yeni personel istihdamı sağlanacak olup tam kapasiteye ulaşıldığında yıllık 8.000.000 kg/yıl üretim kapasitesi ve 65 adet çalışan personel sayısına ulaşılması hedeflenmiştir.

DZY, DZYMK, BIOEN… Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.’nin halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan İzahnamesi’nin 27.4. Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 04/05/2021 tarihinde 18,00 TL birim fiyatla 1.875.000 adet BIOEN pay alış emri açılış seansında günlük geçerli olarak gönderilmiş ancak herhangi bir gerçekleşme olmamış ve pay alınmamıştır.

EDIP… Şirketin Kırklareli’nde bulunan Lüleburgaz Tesisleri’nin bir bütün halinde satışı ile ilgili potansiyel bir alıcı ile görüşmelere başlanmıştır.

HDFGS, KONTR… Şirket, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Müh. A.Ş. ile ortak olmak suretiyle İnvision GSYO unvanlı bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı kurulmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuştu. 04.05.2021 tarihinde Şirkete tebliğ edilen yazıda söz konusu başvurunun olumsuz karşılandığı şirkete bildirilmiştir.

KATMR… Yönetim Kurulunun 04.05.2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı ile ilgili 6 ve 21 no lu Esas Sözleşme değişiklerinin müzakere ve karara bağlanacağı Ortaklar 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 04 Haziran 2021 Cuma günü Saat 11:00’da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İZMİR adresindeki merkez binamızda yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

KATMR… Şirket Yönetim Kurulu 04.05.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak şu kararı almışlardır. 2020 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net zararın geçmiş yıl karlarından karşılanmasına ve önerinin Genel Kurul’a teklif edilmesine, oy birliği ile karar vermiştir. LOGO… 12.07.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alınan paylardan Şirket sermayesinin %0,258’ine tekabül eden 64.500 adeti 155,70 TL fiyattan Sayın Murat Erkurt’a 04.05.2021 tarihinde satılmıştır.

MTRKS… Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı… Şirket Yönetim Kurulu Kar payı dağıtım kararı almıştır. Kar dağıtımında imtiyazlı pay grubu yoktur. Brüt: 0,2564102 Net: 0,2179486 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934535

MERKO… Yönetim Kurulunun 24.03.2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda; Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin 2.775.000 adet payın, 3.08 USD birim fiyattan 8.547.000 USD toplam bedelle nakden satın alınması için planlanan 4.000.000 USD banka yatırım kredisinin bu aşamada kullanılmasından vazgeçilmiştir. Bu tutara eş değer rakam, Şirketin mevcut hazır değerlerinden karşılanmıştır.

MGROS… Şirketin, ekli listede belirtilen 12 adet Migros ve 11 adet Migros Jet formatında toplam 23 satış mağazası Nisan ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. 30 Nisan 2021 itibariyle Şirketin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.350’dir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934305

OSTIM… İştirak Görüşmelerine Başlanmasına İlişkin Protokol İmzalanması Hk… Şirketin 02.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla başlattığı sermaye artırım çalışmaları kapsamında, 27.11.2020 tarihinde “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor”da ve 26.02.2021 tarihinde “SPK tarafından onaylanan izahname”de sermaye artırımından elde edilecek fonun bir kısmının iştirak edinmenin finansmanında kullanılacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, Yönetim Kurulu Ankara’da faaliyet gösteren, ısı cihazları ve modüler su tankları imalatı yapan bir firma ile iştirak görüşmelerine başlanmasına ilişkin protokol imzalanmasına, 30.06.2021 tarihine kadar gerekli inceleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılarak iştirakle ilgili karar vermek üzere raporların Yönetim Kurulu’na sunulmasına, gerekli çalışmaları yürütmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir.

SAYAS… Federal Almanya Cumhuriyeti’nde yerleşik Kızılkan Stahlhandel GmbH şirketi ile outdoor yapısal konstrüksiyon ürünlerine ilişkin 830.000 EUR tutarında bir ihracat bağlantısı kurulmuştur.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu